Кози

Третман на vaccinia parapox virus и echtima contagioza со ВЕТАФТОЛ.

Случај 1

Пред

Потоа

Случај 2

Пред

Потоа