Vulgaris

КЛИМАТОТЕРАПИЈА СО БИОСТИМУЛИРАНА ПИГМЕНТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТ СО PSORIASIS VULGARIS И ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ВО ТЕК НА ТРИ ГОДИНИ

– Вовед:

–  Климатотерапијата во терапијата на Psoriasis vulgaris е докажана тераписка метода.ВеЌе неколку години ја применуваме во Охридскиот регион и кај нумуларната форма на псоријаза е метода на избор,посебно кај помладата популација.

–  Методи и матерјал: Прикажуваме случај на пациент, девојка, на 17-годишна возраст кое во последните три години е лекувано со климатотерапија.

– При првиот преглед, јануари 2006 год. кај пациентката се гледат по цело тело и екстремитетите и  лицето еритемосквамозни промени со сребренести сквами. На места густата, повеќе нумуларни со тенденција да конфлуираат помеѓу себе, како и екскоријации од свработ.

 

Пред третман - Април 2006

Пред третман – Април 2006

P_Vulg2

P_Vulg6 P_Vulg7
P_Vulg8 P_Vulg9

 

  • ДЕСКВАМАЦИЈА

По направените анализи пристапивме кон десквамација на промените уреа/салицил препарати изготвени во нашата галенска лабораторија.

P_Vulg10 P_Vulg12 P_Vulg13
  • ИНСОЛАЦИЈА

Во месец јуни 2006 година пациентката ја изложивме на сонце во утринските часови со претходно планирана динамика. За време на инсолацијата пациентката ја третиравме со растителни масла.

 

P_Vulg14

Во тек  на 21 ден пациентот беше иложен на сонце околу 60 часови

P_Vulg18 P_Vulg19

2006 ОКТОМВРИ- РЕЗУЛТАТИ

– За 21 ден постигнавме добра пигментација, а на местата на постојната псоријаза остана дискретни леукодермични промени

 

P_Vulg20

– Промените на лицето целосно исчезнаа

 

P_Vulg21

P_Vulg24 P_Vulg25

– Видливи нови промени, рецидив, кај пациентката несе забележаа. Во текот на зимата за време на зимскиот распуст пациентката во три наврати престојуваше на Галичица и вкупната зимска инсолација траше 3 часа. Во тек на зимата и пролетта болеста беше во комплетна ремисија.

 

Инсолација во зимски услови

P_Vulg26

 

2007 ЈУЛИ – РЕЗУЛТАТИ

– Летото 2007 година го  повторивме сончањето

– На крај на јули исчезнаа сите леукодермични промени

P_Vulg27 P_Vulg30
P_Vulg31 P_Vulg33 P_Vulg34

2009  РЕЗУЛТАТИ

– Во 2008 и 2009 година пацентката беше обучена за третманот, на повремените контроли не се забележа рецидив на болеста

P_Vulg36 P_Vulg37 P_Vulg38
P_Vulg39 P_Vulg40

– Заклучок: Климатотерапијата за некои видови на псоријаза е третман за избор. Посебно кај помлада возраст кога третманот може да се изведува во природа поврзан со забава и игра